کمی تامل نيکوست !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين مطالب زيبا رو از يادداشتهای جبران خليل جبران براتون می نويسم .

خوبه با کمی دقت به اين حرفا نگاه بندازيم .

**********************************************

زمين ميخانه است و روزگار صاحب آن و در آن جز مستان ، خرسند نگردد .

**********************************************

اگر مار را در قفس کنند ، کبوتر نمی شود و اگر گياه انسان خوار را در باغ بکارند ، انجير نمی دهد .

**********************************************

بدترين اشتباهمان پرداختن به خطای ديگران است .

**********************************************

چه بسيارند آنانکه چون در يا سخن می رانند اما زندگيشان بسان مرداب هاست .

****************************************************

نظرتون چيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 9 بازدید