عقب نشينی هرگز

« یا سید السادات »گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید


هیچ راهی نیست کآنرا نیست پایان غم مخورآن هنگام که عشق شما را می خواند ، از آن پيروی کنيد . گر چه راههايش سخت و پر فراز و نشيب باشد .

( جبران خليل جبران )

/ 0 نظر / 14 بازدید