عشقستان

« یا رافع البلایا »


عشق را 3 مرحله است :

1- مرحله تحقق طرفین یا تحقق عاشق و معشوق
2- مرحله اتحاد عاشق و معشوق
3- مرحله قلب عاشقی و معشوقی

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

در مرحله نخست ، که آنرا مرحله انقطاع می توان نامید از عاشق ، عشق و نیاز است و از معشوق جلوه و ناز . عاشق در پی معشوق می دود و او را بیرون از خود و خود را جز او می پندارد . این مرحله ساده ترین و ابتدائی ترین مراحل عشق و عرفان است .

در مرحله دوم که آنرا مرحله اتحاد و اتصال می نامند ، عاشق ، معشوق را در خود و خود را فانی در معشوق می یابد . این مرحله ، مرحله استغراق تام در در معشوق است و در نظر عاشق همه چیز و همه جا آئینه معشوق نما می شود .

آخرین مرحله که در احوال عارفانی چون حلاج و بوسعید و بایزید و مولانا و حافظ سابقه دارد از کمال عشق عاشق و شدت احتیاج معشوق به این عشق کامل ، پدید می آید و این مرحله به اعتباری ، حد کمال مراحل است .

در عشقهای خاکی نیز این سه مرحله وجود دارد :
اول عاشق گریان و نالان در پی معشوق می دود و معشوق با ناز و کرشمه او را از خود می راند . البته راندنی که برای آزمایش شدت عشق عاشق است نه راندن واقعی . و چون عاشق صداقت و لیاقت خود را در عشق نشان داد ، معشوق نرم می شود و روی خوش بدو نشان میدهد و وصال و اتحاد حاصل میگردد ولی عاشق بر اثر پایداری در عشق و اثبات وفاداری و فداکاری به مقام و مرتبه ای می رسد که معشوق ، عاشق مردانگی و صداقت و پایداری و وفاداری او می شود و چه بسا که احتیاج معشوق به عشق عاشق شدیدتر و بیشتر از اشتیاق عاشق به جمال معشوق می شود .

به هر حال

ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست .....عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد ( حافظ )

/ 0 نظر / 9 بازدید