عشق و عاشق و معشوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و سرانجام ، عاشق در وجود معشوق می ميرد .

اما در معشوق ، مرگ راه ندارد .

پس عاشق در معشوق متولد می شود و خود ، معشوق می گردد .

معشوق نيز در عاشق ، آشکار می گردد و عاشق در می يابد که معشوق خودش بوده و عاشق حقيقی ، همان معشوق بوده است .

اين گونه است که عشق و عاشق و معشوق يکی می شوند زيرا

يکی بوده اند و يکی هستند .

 

در حضور حضرت الهی ، اين چنين زندگی کنيد .

آنگاه رستگاريد .

يرگرفته از کتاب نقاش و قوهای وحشی

/ 0 نظر / 9 بازدید