عشق

و اما سخنی از

          دیپاک چوپرا

         ****************

به ميزانی که عشق را بشناسيد

خود عشق می شويد .

عشق بيش از هيجان است .

نيروی طبيعت است و بنابراين بايد

حقيقت را در بر گيرد .

وقتی کلمه عشق را بر زبان می آوريد ،‌ شايد احساس را دريابيد ،

اما درباره جوهر نمی توان سخن گفت .

پاک ترين عشق آنجاست که انتظاری نيست :

در عدم وابستگی .

***********************************************

 

ای عشق

همه بهانه از توست .

 

    دوستان خوبم !!!‌ عاشق باشيد

     و عاشقی پيشه ی خود کنيد .

/ 0 نظر / 10 بازدید