( توبيخ هفتگانه )

ابتدا از لطف بی حد و اندازه همه دوستان و همراهان صميمی قدردانی ميکنم و آرزوی بهروزی همگان را از دارای دادار تقاضامندم .


چه خوش صيد دلم کردی بنازم چشم مستت را
كه کس مرغان وحشی را از اين خوشتر نمی گيرد


******************************************


و اما مطلب اين دفعه را برای تذکر به خودم می نويسم تا اينکه مقابل شما ، به خود و خدای خود قول دهم که با نهايت عشق و علاقه ای که بين من و محبوبم هست ، هميشه سعی در آدم بودن داشته ام ، اما چه کنم که در مواجهه با حريفانی سرسخت ، چون شيطان و نفس ، توان کافی را برای مقابله نداشته ام . اما بدانيد که برای لحظه ای هم توکلم به خدا قطع نمی شود .

تکيه بر تقوا و دانش در طريقت کافريست
راهرو گر صد هنر دارد توکل بايدش************************************


توبيخ هفتگانه :

روحم را هفت مرتبه توبيخ كردم

۱ - :‌ هنگاميکه ميخواستم ، با استثمار فردي ضعيف , خود را خشنود كنم .
۲ - : هنگاميکه در برابر افراد ناتوان ، تظاهر به ناتوانی کردم .
۳ - : هنگاميکه در لحظات گزينش , آنچه را كه آسان تر بود ، انتخاب كردم .
۴ - : وقتيكه اشتباه كردم و خود را با اشتباهات ديكران تسلي دادم .
۵ - : زمانيكه بدليل ترس ، سر به راه بودم ، در حاليكه ادعاي صبر و شكيبايي داشتم .
۶ - : زمانيكه جامه ام را براي آنكه به لجنزارهاي زندكي آلوده نشود ، بالا زدم .
۷ - : وقتيكه در مقابل خداوند به نيايش ايستادم و تصور داشتم كه زاهدي ، مشغول نيايش است .

( جبران خليل جبران )


***********************


و افسوس به حال من كه عدد توبيخم از بينهايت هم عبور ميكند .

******************


راستي اوضاع شماها كه حتما خوبه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و درود بر سواران مركب عشق باد .

/ 0 نظر / 12 بازدید