يا سريع الرضا

يا سريع الرضا

پروردگارا ! تنها ياد توست که در اوج گرفتاريها و سختيها مونس و تکيه گاه من است .

تنها ياد توست که روح آشفته و پريشان مرا به ساحل اميدواری می رساند و آنگاه که با تو درد دل می کنم ، آرام می شوم و احساس سبکی بند بند وجودم را در بر ميگيرد .

ای خدا ! باز هم سفره ی رحمتت را مثل هميشه به رويم گشودی و مرا به

سرزمين شمس الشموس

دعوت نمودی . بيا و در اين فضای نورانی دستانم را بگير و اين زيارت را نصيبم کن .  

 

 

اگه خدا بخواد امشب راهيم .

دعا کنيد تا امام رضا منو بطلبه .

منم قول ميدم برا همتون دعا کنم .

 

به اميد زيارت دوباره ی مکه و مدينه .

/ 0 نظر / 13 بازدید