سلام بر بهار ، فصل مهربانی آفتاب

 

 

سالی به پايان رسيد و سال ديگری می رود که آغاز شود .

زمستان ديگری گذشت و بار ديگر بهار در راه است .

بهار ، فصل بازگشت پرستوها به آشيانه ، فصل نو شدن ، فصل باريدن باران بر چمن های نورسته ، فصل مهربانی آفتاب ، بر شما مبارکباد .

باز می رسد بهار

وما

با شکفتن شکوفه ها

شکفته می شويم .

آفتاب زندگی می دمد

و ما

همچو رود

راهی ديار تازه ای

ز عطر و نور می شويم .

****************************************

 ای گرداننده قلبها و ديدگان ، ای پديد آورنده شبها و روزها

 ای دگرگون کننده سالها و حالات

 تغيير ده حال ما را به نيکوترين حالات .

سبز باشيد و بهاری ، چون اقاقی .

 

/ 0 نظر / 10 بازدید