در باب انديشه و تفکر

  وسعت دنياي هر کس به اندازه وسعت انديشه اوست.

                                           ( نيچه )

 

 انديشيدن دشوارترين کار زندگي است و به همين دليل، تنها عده قليلي مي انديشند.

                                           ( فورد )

  

 

 

 

 

 

 

 

          

به ندرت به آنچه که داريم مي انديشيم، در حالي که پيوسته در انديشه چيزهايي هستيم که نداريم.

                                        ( شوپنهاور )

 

فکر کردن چه آسان است و عمل کردن چه دشوار. هيچ چيز در زندگي مشکل تر از اين نيست که انسان افکار خود را به عرصه عمل بگذارد.

                                          ( گوته )

 

موفق باشيد و سربلند .

/ 0 نظر / 9 بازدید